Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Jak dodać nowego klienta?

Jak dodać nową czynność?


Jak dodać nową czynność do stopera?

Image Modified

Jak wygenerować raport?

Jak dodać nowy koszt?

Jak dodać projekt/sprawę?


Jak dodać projekt/sprawę do klienta?