Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Image RemovedImage RemovedImage Removed

Image Removed

Image Removed

Dodawanie Nowego Klienta

Dodawanie Nowej Czynności

Dodawanie Czynności do Stopera


Rozpoczynanie naliczania czasu dla czynności

Pobieranie Raportów Rozliczeniowych